Menu info@taichi-arnhem.nl

Privacyverklaring

De gegevens van bezoekers aan deze website worden op geen enkele wijze bijgehouden of vastgelegd.

Een informatiemail over het cursusaanbod en de start van de cursussen krijgt u alleen als u daartoe een verzoek per email heeft gestuurd. Alleen uw naam en mailadres worden in een mailinglijst bewaard, die met niemand gedeeld wordt en alleen wordt gebruikt voor de genoemde informatiemails. Om van de mailinglijst gehaald te worden, is het sturen van een mail met een verzoek tot verwijdering voldoende. Al uw gegevens worden dan verwijderd.

Tai Chi Arnhem gaat zorgvuldig met uw gegevens om, maar mocht u het er niet mee eens zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hier staat het ook nog een keer heel officieel:

Tai Chi Arnhem Tai Chi Arnhem, gevestigd aan Utrechtseweg 25 6862 AB Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.taichi-arnhem.nl
Utrechtseweg 25 6862 AB Oosterbeek
+31 06 19173147
Yolanda de Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van Tai Chi Arnhem
Zij is te bereiken via info@taichi-arnhem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tai Chi Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Nummer Gelrepas indien van toepassing

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tai Chi Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Tai Chi Arnhem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tai Chi Arnhem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tai Chi Arnhem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tai Chi Arnhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Deelnemers aan cursussen: 7 jaar volgens de bewaartermijn van de belastingdienst
• Mailinglijst: tot het verzoek om van de lijst verwijderd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tai Chi Arnhem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tai Chi Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tai Chi Arnhem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tai Chi Arnhem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taichi-arnhem.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Tai Chi Arnhem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tai Chi Arnhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@taichi-arnhem.nl